DECLARAT L'ESTAT D'ALARMA

alarma_ibiza-clickS'ha publicat al Butlletí Oficial de l'estat (BOE) el Reial decret 463/2020, de 14 Març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març 2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, escala nacional i internacional, requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.

 

Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

  1. 1) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  3. c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. d) Retorn a el lloc de residència habitual. i) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  5. F) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
  6. g) Per causa de força major o situació de necessitat.
  7. h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

 

Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, metges, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

En els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), els operadors de transport reduiran l'oferta total d'operacions en, com a mínim, 1 50 %. Per resolució de l'Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podrà modificar aquest percentatge i establir condicions específiques a l'respecte.

BOE con el Reial decret 463/2020, de 14 Març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

BOE-A-2020-3692

Ibiza-Click.com

EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA

 

S'ha publicat al Butlletí Oficial de l'estat (BOE) el Real Decreto 463/2020, de 14 Març, por el que se declara el estado de alarma para la gestión