Geïntegreerd beheer van KUST


El president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich,ha assistit a la presentació de la publicació del dictamen 5/2007 del CES (Consell econòmic i social), sobre la gestió integrada de la zona costanera de les Illes Balears. Aquesta publicació, incorpora un estudi tècnic CES-IMEDEA que aporta indicadors, no només de caràcter científic, sinó també econòmics i socials, per a la gestió integrada d’aquests indrets.

De Consell econòmic i social de les Illes Balears està definit en l’article 78 del nostre Estatut d’Autonomia on es diu que .."és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social".

El Consell es configura com a ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. Amb això es destaca que la nostra Institució és independent del Govern o d’altres òrgans, associacions o institucions públiques o privades, cosa la qual és imprescindible per tal de desplegar l’activitat consultiva de manera objectiva i autònoma.

Aquesta és la primera vegada que una institució consultiva ha consensuat aquests indicadors econòmics i socials i hi ha aportat el diàleg dels agents socials a un estudi científic.

+INFO: Wwwksamagranakcom

GIDS VOOR VERDWALEN
HET ARTISTIEKE LEVEN Van’IBIZA

Trans-Europese netwerken een ding dat brengen? FORUM-KLIK